Dohoda o výzkumném programu PRIMA

Během tzv. trialogu, kdy zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise vyjednávají o konečné podobě legislativního návrhu před finálním schválením na plénu EP, bylo v úterý 11. dubna dosaženo dohody o podobě výzkumného programu PRIMA. Zpravodajem uvedeného návrhu za frakci Evropských liberálů byl místopředseda Evropského Parlamentu Pavel Telička.

,,PRIMA v sobě spojuje několik oblastí, které pro EU v příštích letech budou prioritní: výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a spolupráci se třetími zeměmi. Jeho význam není pouze v prostředcích, které přináší pro výzkum a vývoj, ale především v samotné spolupráci se třetími zeměmi, jako je Tunisko, Jordánsko či Izrael, v tzv. výzkumné diplomacii," uvedl Pavel Telička. Současně dodal: ,,Středomořský region se v posledních letech potýká s řadou problémů spojených se změnou klimatu, trpí nedostatkem vody a přitom existuje řada efektivních řešení, která mohou pomoci těmto problémům čelit. Zlepšení socio-ekonomických podmínek pro obyvatele v tomto regionu je základním stavebním kamenem pro omezení migrace, která v následujících letech může narůstat. Těší mne, že se nám dnes podařilo najít společnou pozici, program PRIMA by tak mohl být zahájen už v lednu 2018."

 

Co je program PRIMA a proč je potřeba?

PRIMA (Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration) představuje partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středozemního moře. Program PRIMA podporuje udržitelné hospodaření s vodními a potravinovými zdroji ve středomořské oblasti prostřednictvím sdílení know-how a strategického partnerství mezi státy Evropské unie a zúčastněnými třetími zeměmi. Rámcové podmínky účasti a fungování programu jsou stanoveny programem Horizon 2020, financování programu se rozdělí rovným dílem mezi participující státy a EU.

Cílem programu PRIMA je vytvořit platformu pro spolupráci a společná inovativní řešení, která středomořský region nutně potřebuje. Program by měl přispět ke zlepšení přístupu k pitné vodě, efektivnějšímu nakládání s vodními a potravinovými zdroji, udržitelnému zemědělství a pomoci tak řešit související problémy.

Vinou klimatických změn se Evropa a především oblast středomoří v posledních letech potýká s nedostatkem vody, až 180 milionů lidí v této oblasti nemá adekvátní přístup k vodě. Tím trpí také zemědělství – snižují se výnosy a rostou ceny potravin. Tyto faktory mají pochopitelně vliv na socio-ekonomickou situaci obyvatel, na lidské zdraví a v konečném důsledku přispívají k nestabilitě a migraci v tomto regionu. Rodiny jsou nuceny stěhovat se z venkovských regionů do měst nebo opustit zemi úplně a hledat lepší životní podmínky.

Program PRIMA je tak prvním svého druhu, který se zaměřuje na spolupráci v oblasti výzkumu mezi státy EU a třetími zeměmi ve Středomoří při hledání řešení těchto palčivých problémů. Účast v programu není nicméně omezena jen na státy středomořského regionu, zapojit se může kterýkoli stát, který splní podmínky účasti v programu.

Více informací o programu najdete zde.

Sdílet