Pavel Telička
Curriculum Vitae

Zakladatel a předseda politického hnutí Hlas, které bylo založeno v únoru 2019. 

Bývalý poslanec Evropského parlamentu za Českou republiku a bývalý místopředseda Evropského parlamentu.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy pracoval v různých pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se také stal prvním náměstkem ministra a státním tajemníkem pro evropské záležitosti. V letech 1997 - 2002 byl hlavním vyjednavačem vstupu České republiky do Evropské unie. Tehdejší prezident Václav Havel jeho činnost ocenil udělením pamětní medaile.

Pavel Telička se později stal českým velvyslancem při EU a prvním českým eurokomisařem. V letech 2004 – 2013 řídil poradenskou firmu BXL Consulting, kterou spoluzaložil.

V květnu 2014 byl Pavel Telička zvolen poslancem Evropského parlamentu za hnutí ANO 2011. Spolupráci s hnutím ANO ukončil v říjnu 2017.

Pavel Telička byl místopředsedou Evropského parlamentu zodpovědným za oblast lidských práv a demokracie, členem a koordinátorem frakce ALDE ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, v němž se mimo jiné věnoval problematice letectví, železniční a silniční dopravy, integrovaného jízdného a dopravní části nástroje pro propojení Evropy (CEF). Byl náhradníkem ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, kde jsou oblastmi jeho zájmu především oběhová ekonomika, eko-design, kybernetická bezpečnost a energetická unie. Pavel Telička se zabýval a stále zabývá rovněž tzv. lepší regulací, zahraniční politikou i podporou demokracie a lidských práv v různých zemích světa.

PAVEL TELIČKA (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - ALDE) 

Úkoly v rámci agendy místopředsedy EP

- spolupředseda pracovní skupiny pro inovační strategii v oblasti IKT 

- člen pracovní skupiny ad hoc pro provádění opatření a politiky v oblasti bezpečnosti 

- informatika a telekomunikace

- Akademie evropského práva v Trevíru 

- dohodovací řízení (spolu s místopředsedkyní McGuinnessovou a místopředsedkyní Gebhardtovou) 

- zastupování předsedy EP v mnohostranných orgánech (pro oblast bezpečnosti) včetně NATO a OBSE (spoluzodpovědnost) 

- člen kanceláře Ceny evropského občana 

- lidská práva a demokracie, kromě Sítě nositelů Sacharovovy cenu (spolu s místopředsedou Castaldem) 

 • Účast v orgánech EP
  Místopředseda Evropského parlamentu
  Úkoly místopředsedy:
  • člen pracovní skupiny pro inovační strategii v oblasti IKT
  • člen pracovní skupiny ad hoc pro provádění opatření a politiky v oblasti bezpečnosti
  • místopředseda pracovní skupiny pro Brexit
  • zodpovědný za Akademii evropského práva
  • zodpovědný za dohodovací řízení (spolu s místopředsedkyní McGuinnessovou a místopředsedkyní Gebhardtovou)
  • zastupování předsedy EP v multilaterálních orgánech (pro oblast bezpečnosti) včetně NATO a OBSE (spoluodpovědnost)
  • člen kanceláře Ceny evropského občana
  • zodpovědný za lidská práva a demokracii, kromě Sítě nositelů Sacharovovy ceny (spolu s místopředsedou Castaldem)
  Člen

  BURO Předsednictvo Evropského parlamentu

  TRAN Výbor pro dopravu a cestovní ruch, koordinátor za frakci ALDE

  D-IL Delegace pro vztahy s Izraelem

  DMED Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

  Náhradník

  ITRE Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

  D-BY Delegace pro vztahy s Běloruskem

  D-US Delegace pro vztahy se Spojenými státy

  DACP Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

  DEPA Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

  Zprávy – jako zpravodaj
  Propojení v letecké dopravě s ohledem na Brexit

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
  TRAN

  Nástroj pro propojení Evropy

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
  ITRE, TRAN

  Strategie pro evropské letectví

  Zpráva o strategii pro evropské letectví
  TRAN

  Stanoviska - jako navrhovatel
  Vojenská mobilita

  Stanovisko o vojenské mobilitě
  TRAN

  Rozpočet EU 2019

  Stanovisko k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 2019
  TRAN

  Digitalizace evropského průmyslu

  Stanovisko k digitalizaci evropského průmyslu
  TRAN

  Evropské normy

  Stanovisko k evropským normám – provádění nařízení (EU) č. 1025/2012
  TRAN

  Skládkování

  Stanovisko o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů
  ITRE

  OEEZ

  Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
  ITRE

  Zprávy – jako stínový zpravodaj
  Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost

  Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu.
  ITRE

  Detekční zařízení pro ochranu letectví

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy.
  TRAN

  Letecká dohoda s Jordánskem

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
  TRAN

  Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Marokem

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) jménem Unie
  ITRE

  Zákon o kybernetické bezpečnosti

  Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií
  ITRE

  Upozornění na investiční projekty do energetické infrastruktury

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie
  ITRE

  Kabotáž

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
  TRAN

  Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004
  TRAN

  Podnikové statistiky

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
  ITRE

  Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Brazílií

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou
  ITRE

  Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Jordánskem

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)
  ITRE

  Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Alžírskem

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)
  ITRE

  Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Egyptem

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)
  ITRE

  Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Libanonem

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)
  ITRE

  Služby dodávání balíků

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků
  TRAN

  WiFi4EU

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
  ITRE

  PRIMA

  Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy
  ITRE

  Čtvrtý železniční balíček - závazky veřejné služby

  Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
  TRAN

  Výzkumný fond pro uhlí a ocel

  Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program
  ITRE

  Bezpečnost dodávek plynu

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010
  ITRE

  Dopravní infrastruktura ve střední a východní Evropě

  Zpráva o zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě
  TRAN

  Poštovní služby

  Zpráva o uplatňování směrnice o poštovních službách
  TRAN

  Sdělení o vnitřním trhu s energií

  Zpráva k tématu „Na cestě k novému uspořádání energetického trhu“
  ITRE

  Statistiky cen energií

  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům
  ITRE

  Propojení energetických sítí

  Zpráva o splnění cíle 10% propojení elektrických sítí – zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020
  ITRE

  Integrovaný systém prodeje jízdenek

  Zpráva o zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě
  TRAN

  Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na projektu ITER

  Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy
  ITRE

  Stanoviska - jako stínový zpravodaj
  Udělení absolutoria - SHIFT2RAIL

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017
  TRAN

  Udělení absolutoria - SESAR

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro bezpečnost letecké navigace (SESAR) na rozpočtový rok 2017
  TRAN

  Udělení absolutoria - ERA

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2017
  TRAN

  Udělení absolutoria - EASA

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2017.
  TRAN

  Udělení absolutoria - EMSA

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017
  TRAN

  Udělení absolutoria - Komise a výkonné agentury

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III - Komise a výkonné agentury
  TRAN

  Program pro jednotný trh

  Stanovisko k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826.
  ) ITRE

  Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

  Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
  TRAN

  Kosmický program

  Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
  TRAN

  Zákaz některých jednorázových plastů

  Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
  ITRE

  Ekodesign

  Stanovisko k provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES)
  ITRE

  Udělení absolutoria - Komise a výkonné agentury

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury
  ITRE

  VFR po roce 2020

  Stanovisko k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020
  TRAN

  Rozpočet EU 2018

  Stanovisko k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018
  ITRE

  Rozpočet EU 2018

  Stanovisko k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018
  TRAN

  Internetová konektivita

  Stanovisko k internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G
  TRAN

  Nařízení o sdílení úsilí

  Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
  TRAN

  Udělení absolutoria - Komise a výkonné agentury

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise a výkonné agentury
  TRAN

  Udělení absolutoria - Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2015
  TRAN

  Udělení absolutoria - společný podnik SESAR

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2015
  TRAN

  Udělení absolutoria - Evropská agentura pro bezpečnost letectví

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2015
  TRAN

  Udělení absolutoria - Evropská agentura pro železnice

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2015
  TRAN

  Hospodářská soutěž EU

  Stanovisko k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU
  TRAN

  Rámcová směrnice o odpadech

  Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
  ITRE

  Rozpočet EU 2017

  Stanovisko k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017
  TRAN

  Udělení absolutoria - Komise a výkonné agentury

  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise a výkonné agentury
  TRAN

  Akt o jednotném digitálním trhu

  Stanovisko ke směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu
  TRAN

  Slyšení komisařů

  Stanovisko k dokumentu o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014
  TRAN

  Transatlantické obchodní a investiční partnerství

  Stanovisko k doporučením Evropské komisi týkající se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)
  ITRE